Nasze działania

nie zawsze nasze, ale z naszym udziałem

 • 15 – 17 XI 2017 r., Krynica – Zdrój, Konferencja: „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”. Wystąpienie Grzegorza Miśty nt. „Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w inicjatywach Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS„;

 • 28 IX 2017 r., Warszawa, Konferencja: „Programy korekcyjno – edukacyjne i inne środki naprawcze wobec sprawców przemocy”, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości;

 • 16 – 18 XI 2016 r., Krynica – Zdrój, Konferencja: „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”. Wykład Grzegorz Miśty pt: „Nowoczesne narzędzia w obszarze systemu wsparcia postpenitencjarnego”;

 • 20 – 21 X 2016 r., Wrocław, Międzynarodowa Konferencja PREPSEC International i TODO Concept pt. Kompetencje Społeczne i Emocjonalne – ścieżki do Tolerancji. Warsztat Świat bez krat – razem przeciwko przemocy prowadzony przez Katarzynę Nanowską, będący prezentacją programu profilaktycznego, realizowanego wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, pokazującego innowacyjny sposób nauczania umiejętności społecznych przy współpracy osoby poddanej probacji. Więcej informacji tutaj.
 • 15 – 31 X 2016 r. Akcja: Rodzice Uważnie Obecni, partnerstwo i patronat medialny portalu kurator.info. Więcej informacji: tutaj.
 • 23 IX 2016 r., Lubań Śląski, III Seminarium naukowe pt. Za murami więzienia… Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny organizowanej przez Areszt Śledczy w Lubaniu i Sekcję Penitencjarną Naukowego Koła Pedagogów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie seminarium wystąpienie nt. Wpływ oddziaływań kuratorskiej służby sądowej na redukcję populacji więziennej. Projekty readaptacyjne realizowane przez kuratorów sądowych okręgu wrocławskiego wygłosił Grzegorz Miśta. Więcej na ten temat tutaj.
 • 26 IX 2016 r. Warszawa, udział Aleksandra Samka, Honoraty Czajkowskiej i Grzegorza Miśty w Konferencji nt. „Udział sędziego w debacie publicznej”, organizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z okazji 1. rocznicy istnienia Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, którego Frontis jest sygnatariuszem. Konferencja odbyła się w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie. Więcej na ten temat tutaj.
 • 25-26 VIII 2016 r. Lębork, udział Honoraty Czajkowskiej i Grzegorza Miśty w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych. Honorata współprowadziła także otwartą debatę z udziałem naukowców, praktyków, samorządowców, publicystów, studentów oraz mieszkańców miasta nt. Po co komu kuratorzy?
 • 8 IV 2016 r. Toruń, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia. Wystąpienie Aleksandra Samka pt. Autoocena kompetencji zawodowych kuratorów sądowych oraz ich gotowość do zmiany. Refleksje na podstawie wyników badań własnych.
 • 18 III 2016 r. Trzebnica, III Memoriał Tadeusza Szewioły. Udział drużyny koszykówki DSKS Frontis.
 • 10 III 2016 r. Warszawa, Pedagogium, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i Prawdy. Wystąpienie Honoraty Czajkowskiej i Grzegorz Miśty nt. Kultura w (re)socjalizacji – wrocławski program „Włączamy kulturę” jako forma wspólnego przeżywania wartości.
 • 9 III 2016 r., Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pracy Socjalnej. Udział Dawida Domatowicza i Elżbiety Klimczak w konferencji nt. Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe w warunkach izolacyjnych i wolnościowych. Nieco więcej na temat konferencji można przeczytać tutaj.
 • 25-27 XI 2015 r. Krynica Zdrój, Konferencja szkoleniowa pt. Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, Wyzwania, Szanse . Wystąpienie wiceprezesa DSKS Frontis Grzegorza Miśty nt. „Kuratela penitencjarna – ograniczenia, możliwości, perspektywy. Wnioski na bazie specjalizacji penitencjarnej kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego” . Konferencja objęta patronatem medialnym portalu Kurator.info. W wydarzeniu wzięli udział także członkowie stowarzyszenia Dawid Domatowicz i Elżbieta Klimczak. Program konferencji dostępny tutaj.
 • 20 XI 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Zakład Resocjalizacji, V Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa. Wystąpienie Grzegorza Miśty nt. Kuratela penitencjarna – ograniczenia, możliwości i perspektywy. Więcej informacji na temat seminarium dostępne tutaj.
 • 14-15 X 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja nt. Współpraca podmiotów przestrzeni sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi. Udział Patrycji Pysno, Honoraty Czajkowskiej i Grzegorza Miśty. Wystąpienie Honoraty Czajkowskiej pt. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym, readaptacji społecznej skazanych oraz wykonywaniu orzeczeń.
 • 3-4 VII 2015 r. Lębork, V Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych. Wystąpienie Honoraty Czajkowskiej i Grzegorza Miśty nt. „Projekt eVo+ jako przykład nowoczesnych form prewencji i profilaktyki społecznej z wykorzystaniem grywalizacji i zasobów środowiska lokalnego” . Program wydarzenia dostępny tutaj.
 • 26-27 III 2015 r., Toruń, Debata i Konferencja pt. Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność, wystąpienie Honoraty Czajkowskiej i Grzegorz Miśty nt. „Projekt eVo+. Nastaw się na więcej, jako przykład nowoczesnych form prewencji i profilaktyki społecznej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.” W konferencji wzięła udział także Patrycja Pysno. Program wydarzenia dostępny tutaj.
 • 26-27 XI 2014 r., Uniwersytet Wrocławski, Zakład Resocjalizacji, Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, Współczesność, Perspektywy. Wystąpienie Honoraty Czajkowskiej i Aleksandra Samka pt. Nadzór nad nieletnim w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Zapisz się do newslettera